O nás
Cílem programu je systematicky poskytovat veřejnosti objektivní informace o migraci v Česku, ale i na evropské a světové úrovni, a přispívat tak k lepšímu soužití imigrantů a většinové společnosti.

Archiv

Státní správa

Ministerstva ČR a jejich odpovědnosti


Ministerstvo vnitra, zejména Odbor azylové a migrační politiky (OAMP), je hlavním úřadem, který v Česku vytváří a také implementuje migrační a azylovou politiku a legislativu.

OAMP je zodpovědné za následující aktivity:

 • vytváření koncepce migrační a azylové politiky a návrh legislativy
 • vytváření koncepce integrace cizinců
 • rozhodování o trvalých, dlouhodobých pobytech a dlouhodobých vízech
 • rozhodování o udělení nebo odnětí azylu, doplňkové ochrany a dočasné ochrany
 • vytváření státního integračního programu pro azylanty
 • zřizování azylových zařízení a zařízení pro zajištění cizinců (detence)
 • jednání o migračních opatření na úrovni EU; OAMP je též národním kontaktním místem pro Evropskou migrační síť
 • spolupráce v rámci Schengenského prostoru
 • analýza statistik a informací (v rámci meziresortního analytického pracoviště pro oblast migrace – tzv. ANACEN)
 • vydávání Zprávy o situaci v oblasti migrace na území ČR
 • správa dotační řízení na integraci cizinců

Další relevantní odbory MV ČR:

Odbor prevence kriminality (koordinace Programu podpory a ochrany obětí obchodu s lidmi MV ČR; dobrovolné návraty)

Odbor bezpečnostní politiky (monitoring a sběr dat; mezinárodní spolupráce)

Odbor všeobecné správy (oddělení státního občanství a matrik – udílení státního občanství)

Ministerstvo práce a sociálních věcí se zaměřuje primárně na téma zahraniční zaměstnanosti. MPSV spolupracuje s jinými resorty na potírání nelegálního zaměstnávání cizinců či rozhoduje o licencích pro agentury organizující najímání cizinců na práci. Na integrovaném portálu MPSV lze získat další informace k zahraniční zaměstnanosti.

Ministerstvo průmyslu a obchodu se zabývá živnostenským podnikáním cizinců a je odpovědné za udělování živnostenských oprávnění.

Ministerstvo zahraničních věcí má na starosti konzulární koncepce. Zastupitelský úřad rozhoduje o udělování krátkodobých víz.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy se v rámci sociálních programů věnuje i vzdělávání azylantů a dětí migrantů. Má na starosti nostrifikaci vysokoškolských titulů z vybraných zemí (jinak dělají univerzity), nastavení výuky češtiny i zkoušku z ní při žádosti o trvalý pobyt. O zkoušce informuje na www.cestina-pro-cizince.cz.

Ministerstvo zdravotnictví upravuje vymezení povinného zdravotního pojištění cizinců. Také má na starosti uznávání kvalifikace cizinců v lékařských profesích.Poradní orgány vlády


Rada vlády pro lidská práva se zabývá ochranou lidských práv a základních svobod osob v jurisdikci ČR a monitoringem jejich uplatňování. Publikuje jednou ročně Zprávu o stavu lidských práv v ČR.

Výbor pro práva cizinců se zabývá aktuálními problémy migrantů v ČR. Je poradním orgánem Rady vlády pro lidská práva a tvoří jej zástupci státní správy, neziskového a akademického sektoru.

Rada vlády pro národnostní menšiny se věnuje otázkám týkajících se uznaných národnostních menšin a jejich příslušníků


Další relevantní instituce


Centra na podporu integrace cizinců (CPIC) poskytují cizincům především sociálně-právní poradenství, jazykové, sociokulturní a IT kurzy ve většině krajů ČR. Většinu CPIC provozuje Správa uprchlických zařízení ministerstva vnitra, CPIC v Jihomoravském kraji jej spravuje Jihomoravský kraj s pěti neziskovými organizacemi a CPIC v Ústeckém kraji realizuje Poradna pro integraci.

Cizinecká policie ČR je odpovědná za kontrolu pobytového režimu cizinců. Dále také rozhoduje o správním vyhoštění cizinců či vyřizuje žádosti o prodloužení krátkodobých víz.

Správa uprchlických zařízení je odpovědná za provozování přijímacích, pobytových a integračních azylových středisek. Dále poskytuje služby v zařízeních pro zajištění cizinců (detencích) a provozuje Centra na podporu integrace cizinců v osmi krajích.

Státní úřad inspekce práce má na starosti kontrolu dodržování povinností plynoucích z pracovněprávních předpisů, předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci

Úřady práce jsou odpovědní za vydávání pracovního povolení cizincům.

Veřejný ochránce práv chrání osoby před jednáním úřadů a dalších institucí, vykonávajících státní správu, které jsou v rozporu se zákonem či demokratickými principy. Jedou z monitorovaných oblastí je i oblast justice, migrace a financí.