O nás
Cílem programu je systematicky poskytovat veřejnosti objektivní informace o migraci v Česku, ale i na evropské a světové úrovni, a přispívat tak k lepšímu soužití imigrantů a většinové společnosti.

Archiv

Realizované projekty

Od roku 2000 realizoval tým Programu migrace společnosti Člověk v tísni několik velkých projektů ve spolupráci s českými a zahraničními partnery:

V OBRAZE – Informační projekt o migraci pro média a veřejnost (2011 -2012)
Let’s Create a more diverse media! (2008-2011)
Barevná realita – cizinci v Česku (druhá polovina roku 2008)

Informacemi proti neregulérní migraci! (březen 2008 – únor 2009)

Regularizace jako jeden z nástrojů v boji proti nelegální migraci (2005-2008)

Face2Face II – podpora dialogu mezi migranty z třetích zemí a občany České republiky – MV ČR

Cílem projektu Face2Face II - je podpora dialogu mezi migranty z třetích zemí a občany České republiky na lokální úrovni pomocí posilování mediálních dovedností migrantů a pomocí jejich aktivního zapojení se do medializace témat souvisejících s migrací a dotýkajících se společného soužití na místní úrovni. Face2Face II také má za cíl zvyšovat povědomí české veřejnosti o životě sousedů-cizinců a cizinců o životě sousedů z řád české majority a přispívat tak k rozvoji vzájemných vztahů.

Součástí projektu jsou:

 • Veřejné akce
 • Letní filmová škola
 • Mediální tréninky pro migranty

Projekt Face2Face II- podpora dialogu mezi migranty z třetích zemí a občany České republiky financovan Ministerstvem vnitra ČR.

Face2Face II – podpora dialogu mezi migranty z třetích zemí a občany České republiky – MŠMT

Program migrace společnosti Člověk v tísni, o.p.s. pracuje na pokračování úspěšného projektu Face2Face.

Cílem projektu Face2Face II je podpora dialogu mezi migranty z třetích zemí a občany České republiky na lokální úrovni pomocí posilování mediálních dovedností migrantů a pomocí jejich aktivního zapojení do medializace témat souvisejících s migrací a dotýkajících se společného soužití na místní úrovni. Face2Face II má také za cíl zvyšovat povědomí české veřejnosti o životě sousedů-cizinců a cizinců o životě sousedů z řad české majority a přispívat tak k rozvoji vzájemných vztahů. Projekt se zaměřuje na mladé migranty – studenty, kteří jsou jak účastníky mediálního školení, tak spoluorganizátory veřejných akcí a tvůrci mediálních příspěvků. Hlas mladých migrantů tak má možnost zaznít jak v lokálních, tak i etnických médiích.

Součástí projektu jsou:

 • Workshop novinářského psaní pro migranty
 • Veřejná akce na lokální úrovni

Projekt Face2Face II- podpora dialogu mezi migranty z třetích zemí a občany České republiky je financován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Face2face: facilitating dialogue between migrants and European citizens

Od ledna 2013 pracujeme na 18-měsíčním projektu Face2face: facilitating dialogue between migrants and European citizens. Projekt přispívá k integraci migrantů prostřednictvím podpory jejich komunikačních a mediálních dovedností a kvalitnějším informování s cílem omezovat stereotypy a negativní vnímání ze strany majoritní společnosti. Realizuje se v Česku, Velké Británii, Španělsku a Itálii.

Součástí projektu mj. jsou:

 • Mediální tréninky pro migranty
 • Výukový program pro učitele/studenty o psaní o migraci
 • Dokumentární film
 • Veřejné akce

Partneři projektu

EU

Projekt Face2face je spolufinancován ze zdrojů Evropské Unie prostřednictvím Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí.

Rovné šance na prahu českých domácností

Ve spolupráci se SIMI (Sdružení pro migraci a integraci) a reklamní agenturou Ogilvy&Mather pracujeme od července 2012 na dvouletém projektu „Rovné šance na prahu českých domácností“, který je zaměřen na specifickou skupinu migrantek v Čechách: pracovnice v domácnostech.  Cílem projektu je zmenšit zranitelnost žen cizinek a vyvolat společenskou debatu. Reflexí tohoto ne zatím tolik diskutovaného tématu chceme posílit empatii vůči této zranitelné skupině a umožnit veřejnosti, aby pochopila specifické podmínky, ve kterých se domácí pracovnice nacházejí.  Cílem je i zmapovat situaci v této oblasti a zlepšit společenské i pracovní nastavení pracovnic domácnosti. Projekt si klade za  cíl shromáždit chybějící informace a seznámit s nimi tvůrce politik a veřejného mínění.

V rámci projektu realizujeme ve spolupráci s našimi partnery následující aktivity:

1) Právní a sociální poradenství ženám cizinkám a zároveň i jejich zaměstnavatelům, zkrátka všem, kterých se domácí práce týkají.

2) Tematická webová stránka http://pracovnicevdomacnosti.cz/ shromažďující všechny relevantní informace k tématu pro pracovnice v domácnosti, jejich zaměstnavatele a zaměstnavatelky i širokou veřejnost včetně praktických rad a užitečných kontaktů.

3) Odborný výzkum, který zmapuje tuto zatím u nás zcela neprobádanou oblast a poskytne potřebné údaje.  Formou dotazníků, terénního šetření a následného výzkumu ekonomických dopadů dané problematiky chceme získat data potřebná jako podklady pro diskuzi o dalším vývoji a nutných legislativních opatřeních.

4) Odborná konference s veřejnou prezentací výsledků projektu

5) Mediální a komunikační kampaň která přinese informace všem zájemcům z řad odborníků i veřejnosti a přitáhne k tématu domácích pracovnic celospolečenskou pozornost, kterou si zaslouží.

EU

Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.


Migration to the Centre

Ve spolupráci s Multikulturním centrem Praha a dalšími nevládními organizacemi ze zemí střední Evropy pracujeme na projektu Migration to the Centre, Migrace do středu. Zaměřujeme se na migraci do střední Evropy a také na to, aby diskuse o migračních a integračních politikách stály ve středu zájmu a pozornosti širší veřejnosti i tvůrců politik.

Tento projekt zkoumá a diskutuje způsoby, jakými jsou implementovány a do praxe uváděny politiky EU týkající se migrantů v zemích střední Evropy. Do února 2014 se budeme postupně věnovat politikám na pracovním trhu, slučování rodin a vzdělávání a vysokoškolského studia. Nedílnou součástí je zapojení migrantů do těchto debat a také výměn informací s partnery ze Slovenska, Polska, Maďarska a Slovinska.

Na projektu spolupracují:

EU

Projekt je spolufinancován Evropskou unií z programu Europe for Citizens.MIStra – Migrant Inclusion Strategies in European Cities

Věděli jste, že každý desátý obyvatel Prahy je cizinec? Na území naší metropole žije dohromady 434 153 osob s jiným občanstvím než českým. Jak se jim v Praze žije? To závisí také do velké míry na integrační politice města, které se věnuje projekt „MiStra – Migrant Inclusion Strategies in European Cities“. Projekt je zaměřen na vytváření integračních politik v Evropských metropolích a kromě Prahy je do něj zapojeno celkem 7 dalších evropských měst.

Projekt si klade za cíl maximalizovat dopad již existujících efektivních praktik sociální inkluze migrantů a minorit do městského prostoru a zapojit do diskuze jak politiky, tak občanskou společnosti a samotné migranty a minority. Za tímto účelem byla identifikována 4 města, kde se lze setkat se zajímavým přístupem k integraci a oproti nim 4 partnerská města, kde je potřeba vytvořit nástroje a know-how – Vídeň, Berlín, Dublin a Bologna budou předávat své zkušenosti do Prahy, Taranta, Vidinu (BLG) a Budapešti. Hlavní myšlenkou projektu tedy je, že není potřeba vymýšlet nové nástroje tam, kde už je vymysleli jinde a my se je můžeme efektivně naučit.

V rámci projektu jsme vypracovali výzkumnou analýzu situace migrantů a minorit v Praze, která stručně shrnuje současný stav integrace migrantů v Praze a stanovuje problematické body. Na základě této analýzy nám bylo přiděleno partnerské město, které nejlépe odpovídá lokálním potřebám a jehož zástupci se na další rok stanou našimi „mentory“ v oblasti integrace – tímto městem je irská metropole Dublin a partnerská organizace Ballymun Job Centre (www.bmunjob.ie). Ve spolupráci s odborníky se v roce 2013 věnujeme následujícím aktivitám:

1)      workshopy pro městské zastupitele, zástupce migrantských organizací a všechny, kdo se podílí na tvorbě integrační politiky hlavního města

2)       vytvoření příručky, tzv. kompendia dobrých integračních praktik, která nadále bude sloužit komunálním politikům

3)      Spoluorganizace studijní návštěvy do jednoho z partnerských měst projektu, která zástupcům lokální integrační politiky umožní nahlédnout do zákulisí integračních opatření v dané cílové lokalitě (Berlín, Dublin, Vídeň nebo Bologna).  Pokud máte zájem se této studijní návštěvy zúčastnit, více informací naleznete na  tomto odkazu: http://www.mistraproject.eu/wp-content/uploads/2013/04/MiStra_call_for_study_visit.pdf

Projekt zakončí konference v Bruselu, kde se sejdou politici, odborníci i zástupci migrantských komunit ze všech zapojených měst.
Koordinátorka projektu: Marie Heřmanová (Varianty, Člověk v tísni, o.p.s.)

Bližší informace získáte na adrese marie.hermanova@clovekvtisni.cz nebo na telefonním čísle (+420) 222 350 809.

http://www.mistraproject.eu

EU

Projekt financován z prostředku Evropské unie, programu Lifelong Learning agentury EACEA.

Křižovatky – jak může osobní příběh přispět k integraci cizinců do české společnosti

Realizace: rok 2013

Cíle:

 • Zvyšovat informovanost české mládeže o životě cizinců v Česku, podporovat společný dialog a tím přispívat jednak k prevenci rasismu a xenofobie, ale také k integraci cizinců do české společnostiZlepšovat komunikační dovednosti mladých migrantů, jejich povědomí o českém mediálním prostředí a podporovat je v aktivní komunikaci s médiemi a veřejností
 • Podporovat volnočasové aktivity studentů, konkrétně studentské filmové kluby, které neformálním  způsobem, účinně a nenásilně vychovávají mladé lidi k tolerantní interkulturní komunikaci, k ochraně lidských práv, posilování vědomí obecné lidské sounáležitosti a úcty k ostatním jedincům


Aktivity: Rozhlasový pořad Crossings, včetně přípravy, Fotografický trénink, Koordinace sítě studentských filmových klubů, Zajištění projekce filmů, Setkání organizátorů filmových klubů, Medializace projektu


Projekt Křižovatky je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci programu na podporu aktivit v oblasti integrace cizinců na území ČR na rok 2013.

Tváří v tvář: Praha jako místo setkávání a komunikace migrantů a místních

Realizace: červen – prosinec 2013

Cíle:

 • zvyšovat informovanost české majoritní společnosti o životě cizinců v České republice, podporovat společný dialog a tím přispívat k prevenci rasismu a xenofobie, ale také k integraci cizinců do české společnosti.
 • zlepšovat komunikační dovednosti migrantů a migrantek, jejich povědomí o českém mediálním prostředí a podporovat je tak v aktivní komunikaci s medii a veřejností.
 • podporovat vzájemné poznávání a setkávání prostřednictvím veřejných akcí, a tím přispívat k odbourávání stereotypů a zlepšování společného soužití


Aktivity: Rozhlasový pořad Crossings, Video trénink, Oslava mezinárodního dne migrantů


Projekt je spolufincován hl. městem Praha z Programů podpory aktivit integrace cizinců na území hl.m. Prahy pro rok 2013.

V OBRAZE – Informační projekt o migraci pro média a veřejnost

V rámci osmiměsíčního projektu, podporovaného Evropským fondem pro integraci státních příslušníků třetích zemí (EU),  jsme usilovali o zlepšení informovanosti široké veřejnosti o tématech migrace a integrace cizinců v Česku. Kvalitnějšího obrazu o migrantech v Česku chceme dosáhnout kombinací spolupráce s novináři, podpory migrantů v komunikaci, organizováním veřejných akcí a také poskytováním zpětné vazby tvůrcům migrační a integrační politiky.

Během projektu jsme realizovali následující aktivity:
 • informování novinářů o aktuálních otázkách a událostech souvisejících s migrací formou osobních konzultací, rozesíláním tematických info balíčků, organizováním schůzek mezi novináři a odborníky a publikováním aktuálních zpráv na tomto webovém portále
 • podpora migrantů v komunikaci s veřejností, a to zejména jejich aktivním zapojením do produkce rozhlasového pořadu na radiu Wave, do veřejných debat i do komunikace s novináři. Rozhlasový pořad Crossings si můžete poslechnout ze záznamu zde.
 • informování veřejnosti o tématu prostřednictvím novinové přílohy („Migrace: Rozmanitost obohacuje“), pořadu, veřejných debat (např. Migration Mash-up 6.října v prostoru HUB Prague) a také jejich aktivním zapojením do tvorby videospotu na téma integrace.
 • poskytování zpětné vazby tvůrcům politiky na lokální i národní úrovni prostřednictvím dvou reportů o překážkách integrace cizinců

Let’s create a more diverse media!

2008-2011

Diky tříletému projektu Vytvořme různorodá média!, financovanému Evropským programem pro integraci a migraci (EPIM), usiloval Program migrace od roku 2008 o vyvažování mediálního obrazu migrantů a přispívání k lepšímu soužití v rámci české společnosti.

V rámci tohoto projektu realizovali jsme následující aktivity:

 • informování novinářů o aktuálních otázkách a událostech souvisejících s migrací formou pravidelných newsletterů a osobních konzultací. Newslettery posíláme zhruba jednou za tři týdny a obsahují aktuální zprávy z migrace, na které chceme upozornit média.
 • informování veřejnosti o tématu prostřednictvím článků, reportáží a rozhovorů v českých médiích (tisku, rozhlase, televizi a na internetu) a zpracování informačních materiálů pro novináře a odbornou veřejnost na téma migrace
 • podpora migrantů v komunikaci prostřednictvím Fóra migrantů: neformální setkávání cizinců žijících v Česku, během kterých se diskutuje o současným dění v Česku a migračních tématech. Na setkání jsou zváni i hosté, případně jsou spojeny i s mediálními tréninky. V rámci aktivit Fóra také probíhají mediální školení zaměřené na práci s různými typy médií, například psaní na blog (viz proběhlé akce dole), práce v rozhlasu a jiné. Od prosince 2009 je Fórum i na Facebooku a od července 2010 založili společný blog na serveru Idnes, který dává možnost lidem zahraničního původu psát příspěvky o jejich životě v Česku a jejich názorech. Přečtete si články na blogu Fórum migrantů!
 • publikace tématických příloh věnovaných migračním tématům v celostátních a regionálních denících
 • organizování seminářů pro odbornou veřejnost, novináře a další neziskové organizace pracující na poli migrace
 • lobbying pro rovné práva migrantů ve spolupráci s Konsorciem nevládních organizací pracujících s migranty, a pozorovatele ve Výboru pro práva cizinců ve Vládě ČR
 • budováni partnerství s českými i evropskými organizacemi zabývajícími se podobnou činností

Akce, které proběhly vrámci projektu:

Mezinárodní seminář: “Making the most of on-line communication tools” Semináře se zúčastnili zástupci šesti neziskových organizací z evropských zemí a diskutovali o využívání internetových sociálních sítí a nových technologií pro posílení hlasu migrantů na veřejnosti. Lektor: Douglas Arellanes, Sourcefabric. Realizováno: 7-8. října 2010

Mediální školen online žurnalistiky a bloggování: školení pro cizince, kteří mají zájem přispívat do blogu Fóra migrantů, obsahovalo základy internetového psaní. Lektor: Adam Javůrek, CPOM. Realizováno: červen 2010

Seminář: Advokacie a lobbing pro neziskové organizace se zaměřením na migraci: školení pro zástupce deseti českých neziskových organizací. Host: Gauri van Gulik, Human Rights Watch. Realizováno: 3. února 2010

On-line publikace „Nečekejte, až si vás média všimnou! Malá mediální příručka o nových médiích (nejen) pro migrantské organizace“: Příručka mapuje hlavní komunikační možnosti a nástroje, které internet nově nabízí. Leden 2011.

On-line publikace „Média a Migranti“ pro novináře: obsahuje stručné informace o migraci do České republiky, tematické tipy k zpracování, mediální analýzu obrazu cizinců v českém tisku i elektronických médiích a kontakty na organizace, které se problematikou migrace zabývají. Realizováno: prosinec 2009

Publikace tématických novinových příloh:

„Migrace a média“, Lidové noviny, 29.4.2010

„Migrace v krizi“, Lidové noviny, 28.5.2009

Barevná realita – cizinci v Česku
2008

Projekt byl podpořen Ministerstvem kultury České republiky a realizoval se v druhé polovině roku 2008. Jeho cílem bylo seznámit mladé lidi se životem cizinců v České republice formou, která je jim blízká, a alespoň částečně vyplnit informační mezeru, která v této oblasti v médiích panuje.

Redaktorka Radia Wave Zuzana Rejchová ve spolupráci s Člověkem v tísni vytipovala migranty a migrantky se zajímavými životními příběhy. Šestnáct hodinových rozhovorů se pak vysílalo ve večerním programu Rentgen Radia Wave. Část výstupů projektu najdete na stránce Radia Wave.

Fotograf David Kumermann vytvořil portréty těchto lidí. Fotografie doplněné stručným příběhem portrétovaného člověka byly vystaveny v Plzni a v Praze pod názvem Crossings – které cesty vedou do Česka.

From Crossings


Projekt komunikoval s mladými lidmi i prostřednictvím bannerů a dalších upoutávek na internetu. Vznikla rovněž stránka s názvem Crossings na Facebooku.

Informacemi proti neregulérní migraci

březen 2008 – únor 2009

V tomto projektu jsme se zaměřili na ukrajinské novináře. Cílem bylo poskytnout jim informace o situaci pracovních migrantů z Ukrajiny, kteří se v České republice nacházejí v neregulérním postavení a bez jakýchkoli práv. Větší informovanost migrantů je účinnou prevencí neregulérní migrace.

V rámci projektu jsme se zabývali těmito aktivitami:

-  vytvořili jsme a aktualizovali informační portál Migration4Media pro média v ukrajinštině a češtině
-  distribuovali jsme informační bulletin v ukrajinštině
-  uspořádali jsme seminář pro ukrajinské novináře ve Lvově
-  zorganizovali jsme  týdenní pracovní cestu skupiny novinářů do Prahy
-  vypsali jsme soutěž o nejlepší článek s tématem pracovní migrace do ČR

Regularizace jako jeden z nástrojů v boji proti nelegální migraci

2005-2008

Tři na sebe navazující projekty se stejným názvem uskutečnilo společně pět českých nevládních organizací: Člověk v tísni, o.p.s. (Program Migrace), Poradna pro uprchlíky (nyní Sdružení pro integraci a migraci), Poradna pro občanství, občanská a lidská práva, Organizace pro pomoc uprchlíkům a Multikulturní centrum Praha. Projekty byly financovány z finančních mechanismů EHP a Norska v rámci Blokového grantu Nadace rozvoje občanské společnosti a uskutečnily se v letech 2005 -2008.

Člověk v tísni měl na starosti mediální a informační stránku projektů, např.:

-  Medializaci tématu migrace se zaměřením na nelegální migraci a regularizaci

(včetně vydání čtyřstránkové tématické přílohy v celostátním deníku)

- Analýzu monitoringu médií zaměřeného na nelegální migraci

- Informační CD pro poslance, senátory, zástupce státní správy a samosprávy

-  Konferenci v Senátu ČR s názvem Nelegální migrace v České republice a její možné řešení pomocí regularizace (8.11.2005)

-  Seminář pro zástupce státní správy Nelegální migrace v České republice a možnosti řešení (únor 2007)

- Publikaci Neregulérní pobyt cizinců v ČR: problémy a jejich řešení věnovanou konkrétním problémům souvisejících s nelegální migrací v České republice; publikace byla představena na závěrečném semináři projektu (červen 2008)

Program Migrace společnosti Člověk v tísni byl koordinátorem prvního projektu (2005) a dále jedním z partnerů.

Pro digitální kopii publikaci Neregulérní pobyt cizinců v ČR, napište nám na migrace(zavináč)clovekvtisni.cz. Mužete ji také prohlíhnout tady: