O nás
Cílem programu je systematicky poskytovat veřejnosti objektivní informace o migraci v Česku, ale i na evropské a světové úrovni, a přispívat tak k lepšímu soužití imigrantů a většinové společnosti.

Archiv

Evropská komise podporuje ratifikaci Úmluvy o pracovnících v cizí domácnosti

Evropská komise předložila návrh rozhodnutí Rady, kterým se členské státy zmocňují, aby ratifikovaly Úmluvu Mezinárodní organizace práce (MOP) o důstojné práci pro pracovníky v cizí domácnosti (úmluva č. 189). Ratifikací úmluvy MOP se země zavazují k zajištění spravedlivých a důstojných podmínek pro pracovníky v cizí domácnosti tím, že budou chránit jejich základní pracovní práva, předcházet zneužívání a násilí a že stanoví ochranná opatření pro mladé pracovníky v cizí domácnosti.

„Zlepšení pracovních podmínek v osobních službách je pro Komisi důležitým cílem,“ uvedl László Andor, komisař pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování, a dodal: „Vyzývám členské státy, aby co nejdříve tuto úmluvu ratifikovaly, a přispěly tak rovněž k provádění strategie EU v boji proti obchodování s lidmi.“

Placená práce v domácnosti je přitom významným sektorem práce i v Evropské unii, zejména v jižních zemích jako je Španělsko, Portugalsko, Itálie a Francie. Jenom v těchto čtyřech zemích jsou v cizích domácnostech zaměstnány skoro 2 miliony osob, jak uvádějí oficiální statistiky MOP a studie Pracovníci v domácnosti se počítají: Globální data o často neviditelném sektoru (Domestic Workers Count: Global Data on an Often Invisible Sector). Tento sektor je ovšem významný například i ve Velké Británii.

Zároveň studie zmiňuje, že i postsocialistické země se stávají destinací pro cizinky a cizince zaměstnané v tomto sektoru služeb, i když jich je méně než v jižní a západní Evropě: „Oficiální statistiky MOP uvádějí přibližně 3000 osob zaměstnaných v soukromých domácnostech v Česku, přibližně 2000 z nich jsou ženy. Nicméně tato čísla jsou sporná. Hamburský institut mezinárodní ekonomiky odhaduje, že až 12% neregulérních migrantů pracuje v tomto, domácím, sektoru“. Data přitom převzali od Dušana Drbohlava a Lenky Lachmanové. Na podceněné statistiky upozorňují i nevládní sdružení spolupracující na projektu Rovné šance na prahu českých domácností.

Nicméně česká vláda na svém zasedání dne 9. května 2012 rozhodla, že v současné době nevidí důvod pro navržení ratifikace této mezinárodní Úmluvy. Zdůvodnila to tím, že pracovnice v domácnostech jsou marginální skupinou na trhu práce v ČR a že se toto téma týká spíše rozvojových zemí.

Státy, které úmluvu ratifikují, přitom musejí přijmout opatření, jimiž se zajistí spravedlivé a důstojné pracovní podmínky, zamezí se zneužívání, násilí a dětské práci při zaměstnávání pracovníků v cizí domácnosti. Musí být zajištěno rovné zacházení mezi pracovníky v cizí domácnosti a ostatními pracovníky, pokud jde o odměny a příspěvky, například v případě mateřství. Úmluva rovněž zavádí povinnost informovat pracovníky o podmínkách a podrobnostech týkajících se jejich zaměstnávání. Další doložky domácím pracovníkům zajistí ochranu proti diskriminaci, důstojné životní podmínky a snadný přístup k mechanismům pro podávání stížností. Úmluva také stanoví pravidla upravující nábor pracovníků ze zahraničí.

Některé aspekty, kterými se zabývá uvedená úmluva MOP, se již objevují v právních předpisech EU. Ustanovení úmluvy jsou v celkovém souladu s ustanoveními právních předpisů EU a sdílejí s nimi tentýž přístup. Právní předpisy EU nabízejí v mnoha oblastech větší ochranu, než je tomu v úmluvě. Ta je však přesnější než právo EU, pokud jde o úpravu problematiky pracovníků v cizí domácnosti právními předpisy a o jiné konkrétní aspekty práce v cizí domácnosti.

Návrh rozhodnutí Rady předložený Komisí je ale nezbytný, neboť členské státy nemohou úmluvy MOP samostatně ratifikovat bez předchozího schválení Radou, pokud jde o ty části úmluvy, jež spadají do pravomoci Unie. Samotná EU nemůže žádnou úmluvu MOP ratifikovat, jelikož stranami úmluvy mohou být pouze státy.


Tato tisková zpráva byla z velké části převzata z webových stránek Evropské komise. Najdete ji zde v českém jazyce.

Comments are closed.