O nás
Cílem programu je systematicky poskytovat veřejnosti objektivní informace o migraci v Česku, ale i na evropské a světové úrovni, a přispívat tak k lepšímu soužití imigrantů a většinové společnosti.

Archiv

Výhled migrační a azylové politiky EU v roce 2012

EUDánsko v lednu převzalo předsednictví Evropské unie po Polsku a při té příležitosti definovalo čtyři hlavní priority směřování: Evropa by měla být zodpovědná, dynamická, zelená a bezpečná. Jaké jsou tedy dánské vize pro migrační, azylovou a integrační politiku, co se v těchto oblastech stalo loni a co se bude odehrávat v roce 2012?

Dánské priority

Důležitým bodem programu je podpora legální migrace, zejména vysoce kvalifikovaných pracovníků. „Legislativa by proto měla prosazovat flexibilnější systémy, které umožní jednoduší přístup vysoce kvalifikovaným pracovníkům a studentům, které Evropa potřebuje,“ uvádí se v programu dánského předsednictví (s.14). Zefektivnit by se mělo uznávání kvalifikací, aby Evropa mohla být dynamičtější. Podporovány budou i decentní pracovní podmínky pro zahraniční pracovníky a podpora integrace podle již přijatých EU dokumentů.

Bezpečná Evropa znamená mimo jiné i dobře fungující migrační politiku. Jedním z jejích důležitých prvků je dokončení Společného evropského azylového systému. Během půlročního předsednictví Dánska by jednání měla být co nejvíce posunuta k finální shodě a také by měla být zajištěna decentní životní podmínky pro žadatele o mezinárodní ochranu (azyl), zatímco jsou jejich žádosti vyřizovány.

Důraz je také kladen na boj proti neregulérní migraci a zefektivnění schengenského systému a kontrol vnějších hranic. Vízová a návratová politika budou nadále důležitými nástroji migrační politiky.

Dánské předsednictví se zaměří i na posílení vnější a rozvojové politiky EU, a to v rámci Globálního přístupu k migraci a mobilitě.

Jednou z priorit předsednictví je i vytvoření tzv. Victim´s Package, který by měl zajistit nutnou podporu pro oběti kriminálních činů.

Zde si můžete přečíst celý program.

Aktuální dění v EU v oblasti migrační, azylové a integrační politiky
Směrnice jednotného povolení

V prosinci 2011 přijal Evropský parlament směrnici jednotného povolení (tzv. single permit directive), která by měla zajistit migrantům ze třetích zemí pracující legálně v EU práva podobná těm, které mají občané EU, pokud jde o pracovní podmínky, sociální zabezpečení a přístup k veřejným službám. Podoba směrnice byla utvářena během posledních čtyř let a přijetí Evropským parlamentem je posledním krokem ratifikačního procesu, neboť jednotlivé členské státy již směrnici odsouhlasily.

Navrhovaná směrnice by měla omezit administrativní zátěž pro občany třetích států, neboť jim umožní získat pracovní povolení a povolení k pobytu v rámci jediného postupu. O něj bude moci požádat buď občan třetího státu, nebo jeho zaměstnavatel v EU. Pracovníci ze zemí mimo EU pak budou mít garantováno rovné zacházení s ohledem na pracovní podmínky, sociální zabezpečení, zdraví a bezpečnost v práci, členství v odborech či přístup k zboží a službám. Všichni by také měli dostávat penze po návratu do své země za stejných podmínek a ve stejné výši jako občané daného členského státu.

Členské státy však budou moci uplatňovat omezení pro určité skupiny osob i pro určité služby. Navíc jsou z cílových skupin této politiky vyloučeny některé kategorie pracovníků (např. uprchlíci, sezónní pracovníci, přesídlené osoby a vnitropodnikově přemístění pracovníci), což kritizuje řada organizací pracujících s migranty v čele s evropskou platformou PICUM (Platforma pro mezinárodní spolupráci v oblasti nelegální migrace). Jejich práva jsou nebo budou definována v dalších, separátních směrnicích.

Společný evropský azylový systém

V Evropské unii pokračují jednání ohledně Společného evropského azylového systému, který by měl zajistit harmonizaci pravidel pro příjímání a standardů ochrany pro žadatele o mezinárodní ochranu. S tímto ohledem by mělo dojít k přehodnocení dosavadních směrnic (směrnice o přijímacích podmínkách, o minimálních normách pro udělení azylu a o standardech kvalifikace). Právě směrnice o standardech kvalifikace již byla v listopadu 2011 pozměněna, aby se odstranily dosavadní identifikované nedostatky – došlo např. k definování obzvláště zranitelných osob, k vymezení obsahu udílených práv, dále byla věnována pozornost genderovým formám pronásledování či závazek sledovat nejlepší zájmy dětí. U dalších dvou výše zmíněných směrnic a také u tzv. dublinského systému (včetně systému Eurodac), který vymezuje zodpovědnost států za projednání žádostí cizinců, se v jednáních o úpravách příliš nepokročilo.

V loňském roce začal fungovat Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu, jehož smyslem je usnadnit výměnu informací a osvědčených postupů mezi státy Evropské unie (EU) a tak posilovat praktickou spolupráci v otázkách azylu. Během tohoto roku by měla být vypracována metodologie a nástroje pro analýzu fungování azylového systému EU.

Společný evropský azylový systém byl měl být vytvořen do konce roku 2012.

Právo na sloučení rodiny

Evropská komise aktuálně přehodnocuje směrnici o právu na sloučení rodiny. V listopadu uveřejnila tzv. Zelenou knihu o právu na sloučení rodiny, která je k dispozici k veřejným konzultacím do 1.března 2012. Na jejich základě EK rozhodne o tom, zda přijme další pokyny ohledně implementace aktuálních pravidel, zda tato pravidla změní, nebo zda ponechá směrnici v podobě, v jaké nyní funguje.

V ČR získalo v roce 2010 první povolení k pobytu za účelem sloučení rodiny 13.398 osob. To tvoří 38% podíl na všech (prvních) povoleních v daném roce. Víc než polovina ze sloučených osob byly děti (celkem 7626). Nejvíce povolení sloučení bylo pro občany z Ukrajiny (35%), Vietnamu (20%) a Ruska (16%). Zdroj: MPG – Family reunion: confronting stereo-types, understanding family life

Comments are closed.